הליך פשיטת הרגל הינו ניסיון של המחוקק לעזור למי שאינו יכול לעמוד בהתחייבויותיו ולשלם לנושיו. בסוף התהליך, לאחר שנכסי החייב מומשו, ובהנחה שפעל בתום לב, יקבל החייב הפטר – כך שלא יצטרך לשלם עוד את חובות העבר והוא יוכל להתחיל דף חדש בחייו.

ביום 01.09.13 החל הכונס הרשמי לפעול במתכונת מעודכנת על בסיס הרפורמה שהוצעה על ידו  בתחום פשיטת הרגל. לאור ריבוי תיקי פשיטת הרגל נראה כי יישום  הרפורמה עשוי להביא לטיפול אפקטיבי יותר בתיקי פשיטת רגל כשמחד, היא עשויה לאפשר לחייבי פשיטת רגל לצאת לדרך בתוך פרק זמן מוגדר ומאידך, להביא להסדרת החובות כלפי הנושים מהר יותר תוך הפחתת עומס תיקי פשיטת הרגל  על מערכת בתי המשפט ובמשרדי הכונס הרשמי.

עיקרי הרפורמה בפשיטת רגל
על פי המתכונת החדשה, בתוך 18 חודשים ממועד מתן צו הכינוס כנגד החייב, תוצג על ידי הכונס הרשמי ו/או המנהל המיוחד מטעמו תוכנית לפירעון חובותיו של החייב אשר תקצב בזמן כשבמהלך 18 החודשים שיחלפו ממועד צו הכינוס ועד להצגת התוכנית יבחן הכונס הרשמי ו/או המנהל המיוחד מטעמו את מצבו הכלכלי של החייב לרבות נכסיו ופוטנציאל הפקת ההכנסה שלו.

בתוך תקופה של בין 9-12 חודשים ממועד מתן צו הכינוס אמורות תביעות החוב שהוגשו נגד החייב להיבדק ולאפשר בתוך זמן קצר לקבל תמונה בדבר מצבת החובות שעמם על החייב להתמודד במסגרת הליך הפש"ר. התוכנית שתוצע אמורה להתבסס על ממצאי בדיקת מצבו הכלכלי של החייב לאחר שהכונס הרשמי מיפה את נכסיו של החייב ובחן את יכולותיו הכלכליות והתחייבויותיו. על פי המתכונת החדשה חייב שישתף פעולה עם הכונס הרשמי ובכלל זה יגלה את כל נכסיו עשוי להביא לקיצור את פרק הזמן עד לקבלת צו ההפטר.

מה בודק הכונס הרשמי?
במסגרת שלב בדיקת החייב טרם הגשת התוכנית לפירעון חובותיו אמור הכונס הרשמי או בעל התפקיד מטעמו את נתוניו השונים של החייב העשויים להשפיע על פירעון חובותיו והכרזתו כפושט רגל ובכלל זה מקצועו הנוכחי, מקצועותיו בעבר, קיומם של שותפים עסקיים, היקף חובותיו של החייב, עסקאות שבוצעו על ידי החייב בקשר עם נכסיו, ערבויות עליהם חתם החייב והסיבות להיווצרות החובות.

תוכנית הפירעון ותכולתה
בתוך 15 חודשים ממועד צו הכינוס על בעל התפקיד האמון על הכנת תוכנית הפירעון להגיש את תוכנית הפירעון לכונס הרשמי ולאחר קבלת אישור הכונ"ר לבית המשפט. במסגרת תוכנית הפירעון יקבע הקצב והאופן שבו החייב יפרע את חובותיו וזאת על פי נתוניו האישיים ובכלל זה גילו, השכלתו, הכנסתו הנוכחית והצפויה, רכושו, הצפי לקבל רכוש או זכויות נוספות בעתיד וכיו"ב. פירעון חובותיו של החייב יכול שיעשה באמצעות מימוש רכושו של החייב או באמצעות תקבולים תקופתיים או באופן משולב.
תוכנית הפירעון אמורה לכלול סנקציות בגין היא עמידה בתנאי התוכנית ולוחות זמנים בדבר הסרה מדורגת של ההגבלות שהוטלו על החייב ועם יישומה במלואה על בעל התפקיד לדווח על כך לבית המשפט ובעקבות זאת יזכה החייב להפטר.

הפטר לאלתר
עוד נקבע במסגרת מתכונת העבודה החדשה כי במקרים שבהם אין הצדקה להמשך ניהול הליכי הפש"ר כנגד החייב ימליץ הכונ"ר ו/או המנהל המיוחד שמונה על מתן הפטר לאלתר לחייב והדיון שנקבע בעניינו של החייב במסגרת צו הכינוס ישמש גם כדיון הפטר.
על מנת לנהל את הליכי פשיטת רגל בצורה האפקטיבית ביותר, מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי וליווי על ידי עורכי דין בעלי ידע וניסיון בתחום.

משמעות צו ההפטר הינה שביהמ"ש ימצא לנכון למחול לחייב על שארית חובותיו ולאפשר לו להתחיל "דף חדש" בחייו. קיימים תנאים שונים ובעיקר תנאים התנהגותיים בהם יאלץ החייב לעמוד לשם כך, והעיקרי בהם הינו תום לב מטעם החייב.

הערה: מאמר זה והנתונים המתפרסמים בו מוגשים כשירות לציבור, ללא כל אחריות מפורשת או משתמעת. משרד עו"ד טמיר כרמי אינו נושא באחריות כלשהי לשימוש בתכנים, ולא יהיה צד לתביעה כלשהי בעקבות נזק שייגרם כתוצאה משימוש בתוכן המאמר.