ענף ביטוח נפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי נועד לפצות מבוטחים שנפגעו בעבודה על אובדן שכר או הכנסה בתקופה שלאחר הפגיעה, שבה נעשו בלתי כשירים לעבוד. נוסף על כך, זכאי הנפגע לקבל טיפול רפואי חינם בגין תוצאות הפגיעה. אם נותרה לנפגע נכות כתוצאה מהפגיעה, יהיה זכאי הנפגע לקצבה או למענק בהתאם להחלטת הוועדה הרפואית שבפניה יופיע. אם נפטר המבוטח כתוצאה מהפגיעה בעבודה, תשולם לבני המשפחה שהיו תלויים בו קצבה או מענק.

מהי תאונת עבודה ?
תאונת עבודה מוגדרת כתאונה שארעה לעובד תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעביד או מטעמו; ובעובד עצמאי – תוך כדי עיסוקו במשלח יד ועקב עיסוקו במשלח יד. למשל, עובד מפעל שנחתך באצבעו מזכוכית ובעקבות כך לקה בשיתוק ופיתח בעיות נפשיות חמורות, קיבל פיצויים (במסגרת פשרה שהושגה בין הצדדים) בסך של 6 מיליון ₪. פגיעה בעבודה יכולה להיחשב גם כ"מחלת מקצוע". הכוונה לסוג של מחלות האופייניות לעוסקים בעבודתו של הנפגע, לדוגמא - ירידה בשמיעה אצל העוסקים בעבודות המלוות ברעש רב, מחלות ריאה לחשופים לחומרים מזיקים וכיו"ב.            

עצות לנפגע בתאונת עבודה
תיעוד הפרטים - יש לרשום את נסיבות האירוע מיד בסמוך להתרחשות על-מנת להישאר ככל הניתן צמוד לפרטים.
מציאת עדים - עדים יוכלו לסייע ולהקל על התהליך.
קבלת טיפול רפואי באופן מיידי - גם אם אינכם חשים כאב, יש לגשת לחדר מיון, או לכל הפחות לרופא. אל תזלזלו, אל תהססו ואל תזניחו. הסיבה הראשונה לכך היא שלעתים עוצמת הכאב לא תואמת את רמת הפגיעה. סיבה שנייה היא שבבדיקת התביעה שלכם תימדד חומרת הפגיעה גם לפי דחיפות הפניה לבדיקה רפואית.

כמו כן, חשוב לציין בעת הבדיקה כי נפגעתם בתאונת דרכים או במקום העבודה - כך תמנעו ספק שייבדק על-ידי הביטוח הלאומי שאולי נפגעתם בביתכם בו אינכם מבוטחים בתאונות אישיות. חשוב מאוד לבקש במיון או מהרופא לפתוח תיק "תאונה בעבודה" ולקבל טופס "תעודה ראשונית לנפגע בעבודה".

החתמת המעסיק על טופס ב"ל 250 או ב"ל 283 לעצמאים -  בטופס זה מדווח המעסיק על הפגיעה.
אישורי מחלה  - כשאתם ניגשים לטיפול הרפואי, עליכם לגשת עם הטופס, המוזכר בסעיף הקודם, על-מנת לקבל מהרופא אישורי מחלה לנפגע בעבודה.
תיעוד רפואי ותיעוד הוצאות - אספו את כל האישורים הרפואיים שתקבלו במהלך התקופה, מרשמים לתרופות, הפניות לרופאים מומחים, דיאגנוזות רפואיות וכיו"ב, כמו גם קבלות של כל ההוצאות שנגרמו בשל הפגיעה.
הגשת תביעה לביטוח לאומי - לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפגיעה. חובה לשמור לכם צילום של כל אישור ומסמך שהעברתם לביטוח הלאומי ולקבל חותמת "נתקבל" מהמודיעין.

את מי תובעים לאחר תאונת עבודה ?
נפגע בעבודה יהיה זכאי לתשלום דמי פגיעה כאשר הוא לא עבד בתקופה האמורה והמציא תעודה רפואית מהרופא המטפל, שבה צוינה התקופה שהוא אינו מסוגל לעבוד. דמי הפגיעה נועדו לפצות את המבוטח על אובדן שכר או הכנסה עקב הפגיעה בעבודה, והם משולמים בעד פרק הזמן שלא עבד בכל עבודה ונזקק לטיפול רפואי, ולכל היותר בעד 13 שבועות (91 ימים), הנמנים ממחרת יום הפגיעה.

כדי לקבל דמי פגיעה יש למלא כאמור את טופס התביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה והודעה על פגיעה בעבודה ולשלוח אותו מוקדם ככל האפשר לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב אל מקום המגורים, בצירוף תעודה רפואית מאת הרופא המטפל בקופת החולים או מבית חולים ממשלתי/ציבורי, על אי כושר לעבודה. התביעה תוגש באמצעות המעסיק, במקרים שבהם ניתנה למעסיק הרשאה מבעוד מועד לשלם דמי פגיעה לעובדיו בִמקום או בשם המוסד לביטוח לאומי.

את התביעה לגמלת נכות מעבודה יש להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפגיעה. הגשת התביעה במועד מאוחר יותר עלולה לפגוע בזכות לקצבה, כולה או חלקה (רצוי למסור את התביעה לנכות סמוך לתום תקופת תשלום דמי הפגיעה). הנפגע יציג את מגבלותיו והחומר הרפואי אשר ברשותו בפני ועדה רפואית אשר תקבע את נכותו הזמנית והצמיתה, אם ישנה. בגין נכות צמיתה הפחותה מ- 9% אין המוסד לביטוח לאומי מעניק פיצויים.             
בגין נכות צמיתה של 9% ועד 19% מעניק המוסד לביטוח לאומי מענק - פיצוי חד פעמי.            
בגין נכות צמיתה של 20% ומעלה משלם המוסד לביטוח לאומי קצבה חודשית.

הדרך הטובה ביותר לקבלת פיצויים הינה באמצעות ייצוג עורך דין מנוסה בתחום נזקי הגוף. אדם אחר, שאינו עורך דין יתקשה בייצוג נפגע ובכך עלול לגרום להפסדים או לפיצויים נמוכים יותר.

משרד עו"ד טמיר כרמי מתמחה, בין היתר, בתחום האזרחי ובתחום הנזיקין. יצירת קשר: טל': 08-6751120, פקס: 08-8566562, נייד: 050-6615288.

הערה: מאמר זה והנתונים המתפרסמים בו מוגשים כשירות לציבור, ללא כל אחריות מפורשת או משתמעת. משרד עו"ד טמיר כרמי אינו נושא באחריות כלשהי לשימוש בתכנים, ולא יהיה צד לתביעה כלשהי בעקבות נזק שייגרם כתוצאה משימוש בתוכן המאמר.