הגמרא בקידושין, ברצותה לתאר את כוחו העצום של היצר הרע, מספרת לנו על אחד מגדולי הדור, רב עמרם חסידא, שהיה אמורא בבבל.
וכך מספרת הגמרא:
כמה בנות ישראל שנשבו, הגיעו לעיר נהרדעא, לאחר שהצליחו תושבי המקום לפדותן. חשבו התושבים, היכן ניתן לשכנן ללא פחד וחשש שמא תיעשה עבירה. לאחר התלבטות קצרה, החליטו יהודי המקום לשכן את הנערות בביתו של רב עמרם חסידא, שהיה חסיד גדול.
וכדי להרחיק כל אחד מן העבירה, שיכנו את השבויות בקומה העליונה, שהגישה אליה היתה רק עם סולם כבד מאוד. (שעשרה אנשים היו כדי זקוקים להזיזו).

לילה אחד, כאשר חלפה אחת השבויות בפתח שבין הבית לעלייה, האירו פניה היפות את הבית. כאשר ראה אותה רב עמרם נתאווה לה מאוד! ומעוצמת תאוותו הרים לבד את הסולם הכבד, והחל לעלות אל אותה שבויה יפה.

באמצע עלייתו התעשת רב עמרם, והבין שאין הוא יכול להתגבר על יצרו, מיד החל לזעוק: "אש בבית עמרם! אש בבית עמרם!", על מנת שיבואו אנשים וימנעו אותו מן העבירה.
ואכן תלמידיו מיהרו למקום. כשראו אותו עומד על הסולם, הבינו את אשר אירע - התביישו בו, ואמרו לו: "רבינו ביישת אותנו...".
ענה להם רבי עמרם: "מוטב שתתביישו בי בעולם הזה מאשר בעולם הבא...".

ומספרת הגמרא, שלאחר מכן השביע רב עמרם את היצר הרע כדי שיצא ממנו, ומיד יצא ממנו היצר הרע בצורה של עמוד אש.
אמר לו רב עמרם: ראה, אתה אש ואני בשר, ואני עדיף ממך (שהתגברתי עליך ולא חטאתי).
 
על הכתוב בפרשה "קדושים תהיו כי קדוש אני", כותב רש"י: "'קדושים תהיו' – הוו פרושים מן העריות...שכל מקום שאתה מוצא גדר ערוה – אתה מוצא קדושה". שכן, קדושת האדם היא דוקא כאשר הוא פורש מעריות ומביאות אסורות.

ויש להוסיף מה שכתוב במדרש (ויקרא רבה כד', ט'): "כי קדוש אני –  (אומר הקב"ה לישראל) קדושתי למעלה מקדושתכם".

וצריך להבין ענין זה. שכן, וכי מהו החידוש שקדושתו של הבורא יתברך היא למעלה מקדושת בני ישראל...? והרי הדבר פשוט וברור!

אלא, אומרים חז"ל, שהכוונה היא שהקב"ה מקבל את כוחו וקדושתו, כביכול, מעם ישראל. וזהו שאומר הקב"ה: "קדושתי למעלה" – הקדושה שלי, שנמצאת למעלה בשמים, היא דוקא "מקדושתכם" – שכפי גודל קדושתכם למטה בארץ, המלאה ניסיונות, כן גודל קדושתי.

וכפי שאמר רבינו האריז"ל, על הכתוב בפרקי אבות (ב', א'): "דע מה למעלה ממך" – דע לך, כל מה קורה למעלה בשמים, הרי זה "ממך" – כפי מעשיך למטה, כן למעלה בשמים: אם אתה מקיים מצוות, הרי אתה בונה למעלה עולמות, ואם אין אתה מקיים מצוות, ואף עובר חלילה על הכתוב  בתורה, הרי אתה מחריב עולמות למעלה בשמים.

על כן, חובה קדושה לשאוף כל הימים להתעלות במעלות הקדושה, עד למדרגה העליונה של הקדושה האלוקית. שכן, כך אנו עושים נחת רוח לבוראנו, שבראנו לכבודו.

וצריך לדעת שבתפילין של הקב"ה כתוב: "וּמִי כְּעַמְּךָ יִשְׂרָאֵל גּוֹי אֶחָד בָּאָרֶץ", וכאשר ישראל מקדשים עצמם למטה, ופורשים מן העריות – הקב"ה ממשמש כביכול בתפילין שלו, מתפאר בנו ואומר:  "ישראל אשר בך אתפאר".

ואם כך, והוא יתברך משתבח ומתפאר בנו, שקרוצי חומר, בשר ודם, מתקדשים ומתעלים בעולם שפל ומלא נסיונות – איך לא נקדש את עצמנו לפניו יתברך?

שבת שלום לכל בית ישראל!  
כניסת השבת: חיפה: 18:54
יציאת השבת חיפה:20:06  
רבינו תם: 20:49

"אִלְמַלֵי מְשַׁמְּרִים יִשְׂרָאֵל שְׁתֵּי שַׁבָּתוֹת כְּהִלְכָתָן - מִיָּד נִגְאָלִים" (שבת קיח')

"בני ציון" bnei-zion.com